POWIAT MIELECKI ORAZ OKOLICE

Kancelaria Adwokacka Urszula Jędraszek-Woźniak

ZNAJDŹ PRODUKT, USŁUGĘ LUB FIRMĘ:

REKLAMA

Kancelaria Adwokacka Urszula Jędraszek-Woźniak

Adres: aleja Niepodległości 12/27, 39-300 Mielec

Uwagi: nazwa firmy powinna być zarejestrowaną nazwą, bez dodatkowych słów opisujących działalność firmy (nie dotyczy promowanych wpisów).

Wypełnij tylko te pola, które zawierają nieprawidłowe dane. Wszystkie wprowadzane i zgłaszane zmiany będą weryfikowane.

Czy nazwa firmy jest prawidłowa?

Określ rodzaj zgłoszenia:

10 + 15 =

Krótki opis i słowa kluczowe: Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom zarówno prywatnym, jak i publicznym w zakresie: rozwody, kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentacja przed sądem w postępowaniu rozwodowym na wszystkich jego etapach – w tym również regulowanie kwestii tzw. okołorozwodowych związanych z alimentami, ustalaniem miejsca pobytu dzieci oraz kontaktów rodziców z dziećmi. w razie potrzeby także udział w mediacji oraz sporządzanie planów rodzicielskich, sprawy rodzinne prowadzenie spraw z zakresu władzy rodzicielskiej, spraw alimentacyjnych, spraw dotyczących kontaktów z małoletnimi dziećmi, spraw o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, o ustanowienie opieki prawnej nad małoletnim, o przysposobienie, o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dowodu zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego, prawa rodzinnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku, zwrot nakładów, odszkodowania i zadośćuczynienia pomoc prawna w postępowaniu przedsądowym i sądowym w sprawach odszkodowawczych z zakresu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych i wszelkich innych zdarzeń powodujących uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć osoby najbliższej, dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień, renty i innych świadczeń należnych w okolicznościach danej sprawy, sprawy spadkowe, pomoc prawna we wszystkich postępowaniach prowadzących do uregulowania spraw spadkowych, w tym przede wszystkim w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, niegodność dziedziczenia, a także przyjęcie/odrzucenie spadku, prawo cywilne, fachowe porady prawne, sporządzanie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych, sporządzanie wezwań do zapłaty, pozwów, pism procesowych, środków zaskarżenia (zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne), a także reprezentację na etapie postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego, prawo karne, wykroczeń i penitencjarne, obrona podejrzanych i oskarżonych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, reprezentacja pokrzywdzonych, kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w prowadzeniu spraw na etapie postępowania przygotowawczego już od momentu zatrzymania, a w dalszym etapie także obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach. ponadto kancelaria zapewnia reprezentację w postępowaniu karnym wykonawczym w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie i udzielenie przerwy w wykonaniu kary, zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. wobec pokrzywdzonych, kancelaria oferuje sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, reprezentowanie w postępowaniu karnym przed sądem, policją i prokuraturą, a także przygotowywanie pism procesowych i środków odwoławczych, sprawy administracyjne i sądowo-administracyjne, kancelaria udziela fachowej pomocy prawnej przy sporządzaniu odwołań od decyzji organów administracji państwowej i samorządowej oraz decyzji ZUS, a także przy sporządzaniu skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do naczelnego sądu administracyjnego. oferta kancelarii obejmuje również reprezentację przed organami i sądami administracyjnymi na każdym ich etapie.
prawo pracy, kancelaria udziela porad prawnych i reprezentuje klientów m.in. w sprawach z zakresu nawiązywania, rozwiązywania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, dochodzenia wynagrodzenia za pracę, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, jak również w sprawach o sprostowanie świadectwa pracy i niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, sprawy z zakresu prawa gospodarczego obsługa prawna przedsiębiorców, w tym: udzielanie pomocy prawnej przy założeniu działalności gospodarczej, udzielanie bieżących porad prawnych w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, opiniowane i sporządzanie umów, sporządzanie wezwań do zapłaty i pozwów, reprezentację w bieżących sprawach przed sądami i właściwymi organami, pomoc w zawieraniu ugód pozasądowych oraz w mediacjach w sprawach gospodarczych, w postępowaniu egzekucyjnym, pomoc prawną w postępowaniu upadłościowym – w tym również w upadłości konsumenckiej.